Μάθετε ποιο είναι το επενδυτικό σας προφίλ

Η Universal Life σας προσφέρει τη δυνατότητα μέσω μιας απλής διαδικασίας, να αξιολογήσετε το επενδυτικό σας προφίλ και να βρείτε το συνδυασμό επενδυτικών ταμείων που ταιριάζει καλύτερα στα μέτρα σας.

* Τα αποτελέσματα αφορούν μια γενική εικόνα μιας επενδυτικής στρατηγικής που συνάδει με τις απαντήσεις σας. Η τελική επιλογή συνταξιοδοτικού Επενδυτικού Ταμείου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η Universal Life Insurance Public Company Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το επενδυτικό σας προφίλ αξιολογείται ως:
Συντηρητικό
Συντηρητικό - “Πολύ χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου

Το επενδυτικό σας προφίλ υποδηλώνει την επιδίωξη αποδόσεων συγκρίσιμων με αυτές των μέσων χρηματαγοράς σε Ευρώ. Ο κύριος επενδυτικός στόχος του προφίλ σας είναι η προστασία κεφαλαίου.

Συντηρητικό
Αμυντικό
Αμυντικό – “Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου

Το επενδυτικό σας προφίλ υποδηλώνει την επιδίωξη μέτριας μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση κυρίως εισοδηματικών επενδύσεων. Ο κύριος επενδυτικός στόχος του επενδυτικού σας προφίλ είναι η προστασία κεφαλαίου ενώ η δημιουργία υπεραξίας κατατάσσεται ως δευτερεύον στόχος.

Αμυντικό
Ισορροπημένο
Ισορροπημένο – “Μεσαίου” επενδυτικού κινδύνου

Το επενδυτικό σας προφίλ υποδηλώνει την επιδίωξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων. Το επενδυτικό σας προφίλ συνιστάται σε ένα συνδυασμό δημιουργίας υπεραξίας και προστασίας κεφαλαίου.

Ισορροπημένο
Δυναμικό
Δυναμικό – “Ψηλού” επενδυτικού κινδύνου

Το επενδυτικό σας προφίλ υποδηλώνει την επιδίωξη ψηλής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση κυρίως αναπτυξιακών επενδύσεων. Ο κύριος επενδυτικός στόχος του προφίλ σας είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, με ανοχή σε διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής σας.

Δυναμικό
Επανάληψη διαδικασίας Τα επενδυτικά ταμεία αναλυτικά
Εργαλείο πρόβλεψης επενδυτικής απόδοσης

Εργαλείο πρόβλεψης επενδυτικής απόδοσης

Υπολογίστε την απόδοση του συνταξιοδοτικού σας σχεδίου.

Περισσότερα