Ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια: Νέα Νομοθεσία για την Ίδρυση, τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).

Ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια: Νέα Νομοθεσία για την Ίδρυση, τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).

Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, έχει τεθεί σε ισχύ «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος 10(Ι) του 2020. Ο Νόμος ψηφίστηκε στα πλαίσια εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2341 που προνοεί για τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και επιβάλλει αλλαγές στα Υφιστάμενα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).

Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα γύρω από την εσωτερική διακυβέρνηση, την επιβολή γραπτών Πολιτικών και τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Οι εν λόγω αλλαγές, αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας και επιφέρουν νέες υποχρεώσεις και ευθύνες στις διαχειριστικές επιτροπές. Συνεπώς, προσκαλούν τους εργοδότες να αναθεωρήσουν τα θέματα που αφορούν τη συνταξιοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού του.  Μάθετε περισσότερα εδώ

Με την δημοσίευση της Οδηγίας 2/2021, Κ.Δ.Π. 326/2021 και με ισχύ 23 Ιουλίου 2021 , επιτρέπονται οι μεταφορές των Ταμείων Προνοίας σε συνταξιοδοτικά σχέδια ασφαλιστικών εταιρειών του Κλάδου 7 (Κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή ταμείων) και αντίστοιχες μεταφορές από τα εν λόγω σχέδια σε Ταμεία Προνοίας. Η νέα Οδηγία, καθορίζει τους όρους και προυποθέσεις των μεταφορών και διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταφερόντων μελών, επί ίσοις όροις .  Μάθετε περισσότερα εδώ

Η Universal Life, μέσα από το νέο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS, παρέχει μια ξεκάθαρη λύση στα επιπρόσθετα έξοδα,  υποχρεώσεις και ευθύνες που επωμίζονται οργανισμοί και εταιρείες λόγω της νομοθετικής αλλαγής. Η επίβλεψη της λειτουργίας και της διαχείρισης των επενδύσεων, αναλαμβάνεται πλήρως από την έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα της Universal Life με ένα ανταγωνιστικό κόστος διαχείρισης  απαλλάσσοντας τον κάθε οργανισμό ή επιχείρηση από την ανάγκη σύστασης και διορισμού διαχειριστικής επιτροπής, την ευθύνη συνετής και επαγγελματικής διαχείρισης των επενδύσεων και την ευθύνη εναρμόνισης με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

Μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία 50 και πλέον χρόνων, τόσο στον τομέα της Ομαδικής ασφάλισης, όσο και στη διαχείριση επενδύσεων από εξειδικευμένη ομάδα, αλλά και με πρόσβαση σε διεθνείς οίκους διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, η Universal Life δεν προσφέρει απλά ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS από τη Universal Life προσθέτει αξία στον κάθε οργανισμό και στο κάθε μέλος του ανθρώπινου του δυναμικού, διασφαλίζοντας επαγγελματικά με ΣΥΝεση και ΣΥΝέπεια το δικαίωμα στον καθένα να πορευτεί στην αφυπηρέτηση με αξιοπρέπεια.

Επιστροφή